เอกชน เสนอแจก “เงินดิจิทัล” เฉพาะกลุ่มแค่ 40 ล้านคน

เอกชน เสนอแจก เงินดิจิทัล เฉพาะกลุ่มแค่ 40 ล้านคน 01

เอกชนให้รัฐบาลแจก “เงินดิจิทัล” เฉพาะกลุ่ม มีดังนี้

  • เหตุผลในการเสนอ

เอกชนเสนอให้รัฐบาลแจก “เงินดิจิทัล” เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากมองว่าการแจกเงินดิจิทัลให้กับประชาชนทั่วไป 56 ล้านคน วงเงิน 560,000 ล้านบาทนั้น อาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิดการรั่วไหลของงบประมาณได้

  • กลุ่มเป้าหมาย

เอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแจกเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยจะใช้ฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีประมาณ 40 ล้านคน กลุ่มเป้าหมายที่เอกชนเสนอ ได้แก่

* ผู้ที่มีรายได้น้อย
* ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
* ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
* เกษตรกร
* ผู้มีรายได้ไม่แน่นอน
  • ประโยชน์

เอกชนมองว่าการแจกเงินดิจิทัลให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ จะช่วยให้เงินถูกนำไปใช้จ่ายในภาคเศรษฐกิจจริง ช่วยกระตุ้นการบริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม

  • ข้อเสนอแนะ

เอกชนเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ ประสิทธิภาพ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

  • ข้อโต้แย้ง

มีนักวิชาการบางรายโต้แย้งว่า การแจกเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มอาจไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และอาจทำให้ประชาชนกลุ่มอื่นๆ รู้สึกไม่ได้รับความเท่าเทียม

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอของเอกชนหรือไม่ จะต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อเสนอของเอกชน ดังนี้

  • ฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้มีรายได้ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมทุกคนในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด รัฐบาลอาจต้องหาวิธีเพิ่มเติมในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำยิ่งขึ้น

  • ประสิทธิภาพ

การแจกเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการแจกแบบทั่วไป เนื่องจากเงินจะถูกนำไปใช้จ่ายในภาคเศรษฐกิจจริง ช่วยกระตุ้นการบริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องหาวิธีป้องกันการรั่วไหลของเงินดิจิทัลด้วย

  • ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

การแจกเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในเชิงบวก เนื่องจากช่วยกระตุ้นการบริโภคและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องพิจารณาถึงผลกระทบอื่นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และหนี้สาธารณะด้วยtunesharemore_vert

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts