น้ำตาล สารหวานในเครื่องดื่ม ทำเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์

สารหวานในเครื่องดื่มไร้น้ำตาล ทำเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์ 02 (1)

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (artificial sweeteners) เป็นสารประกอบที่ให้ความหวานโดยไม่ให้พลังงานหรือให้แคลอรีน้อยมาก มักถูกใช้ในเครื่องดื่มไร้น้ำตาล ขนมหวาน และอาหารอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ำตาลธรรมชาติ

งานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงในวารสาร Nature Medicine เมื่อปี พ.ศ. 2566 พบว่า สารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อิริทริทอล (erythritol) มีส่วนเชื่อมโยงกับการแข็งตัวของเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจวาย และการเสียชีวิตของมนุษย์

การศึกษานี้เป็นการติดตามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,157 ราย เป็นเวลา 3 ปี โดยพบว่าผู้ที่บริโภคอิริทริทอลในปริมาณมากมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับผู้ที่บริโภคในปริมาณน้อย

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น

  • งานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงในวารสาร Circulation เมื่อปี พ.ศ. 2565 พบว่า ผู้ที่บริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่บริโภค
  • งานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งได้รับการเผยแพร่ลงในวารสาร JAMA Internal Medicine เมื่อปี พ.ศ. 2564 พบว่า ผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่บริโภค

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านี้เป็นเพียงการศึกษาเชิงสังเกตการณ์ ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โดยตรง จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบของการศึกษาทดลองเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยในปัจจุบัน พบว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ดังนั้น จึงควรจำกัดการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวาน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts