ยื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์ 01

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์สำหรับบุคคลธรรมดาในประเทศไทย

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นภาษีออนไลน์สำหรับบุคคลธรรมดาได้แก่

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)
 • รหัสผ่าน (8 หลัก)
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 • หลักฐานการลดหย่อนภาษี (ถ้ามี)
 1. สมัครสมาชิก

หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

 1. เข้าสู่ระบบ

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นแบบภาษีออนไลน์ได้

 1. เลือกแบบภาษี

เลือกแบบภาษีที่ต้องการยื่น โดยแบบภาษีสำหรับบุคคลธรรมดามีดังนี้

 • ภ.ง.ด.90 (บุคคลธรรมดาทั่วไป)
 • ภ.ง.ด.91 (บุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากเงินได้ประเภทที่ 4)
 • ภ.ง.ด.94 (บุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากเงินได้ประเภทที่ 5)
 1. กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบภาษีให้ครบถ้วน โดยข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่
 • ข้อมูลรายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน รายได้จากธุรกิจ รายได้จากการลงทุน
 • ข้อมูลค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลดหย่อนภาษี
 1. ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยื่นแบบภาษี

 1. ชำระภาษี

ชำระภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้

 1. พิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

หากมีรายได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

 1. รอรับเงินคืน (ถ้ามี)

หากยื่นแบบภาษีแล้วมีภาษีที่ต้องคืน จะได้รับเงินคืนภายใน 3 เดือน

ข้อควรระวังในการยื่นภาษีออนไลน์

 • ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนยื่นแบบภาษี
 • ชำระภาษีให้ครบถ้วนตามจำนวนที่คำนวณได้
 • หากมีภาษีที่ต้องคืน จะต้องแจ้งบัญชีธนาคารที่ขอรับเงินคืนให้กรมสรรพากรทราบ

ประโยชน์ของการยื่นภาษีออนไลน์

 • สะดวกและรวดเร็ว
 • ลดขั้นตอนในการยื่นภาษี
 • ลดค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษี
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร

สำหรับบุคคลธรรมดาในประเทศไทย สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts