กู้เงินฉุกเฉิน ผ่อนจ่าย 24 เดือนจบ อายุ 18 ปีขึ้นไปก็ขอได้ผ่านเพจสินเชื่อออมสิน ได้จริงมั้ย?

สินเชื่อฉุกเฉิน MyMo

กู้เงินฉุกเฉิน ผ่อนจ่าย 24 เดือนจบ อายุ 18 ปีขึ้นไป 02

สินเชื่อฉุกเฉิน MyMo เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่าย วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี (36 งวด) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อฉุกเฉิน MyMo มีดังนี้

 • เป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการ MyMo มาก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือมีอาชีพอิสระ
 • มีประวัติการใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสินที่ดี

ขั้นตอนการขอสินเชื่อฉุกเฉิน MyMo มีดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo จาก Google Play Store หรือ App Store
 2. สมัครใช้งาน MyMo โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีธนาคาร
 3. กดเลือกเมนู “สินเชื่อ”
 4. เลือกสินเชื่อฉุกเฉิน MyMo
 5. กรอกข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
 6. รอผลการอนุมัติ

หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินของผู้กู้ ภายใน 1 วันทำการ

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อนุมัติง่าย วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี (36 งวด) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo มีดังนี้

 • เป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการ MyMo มาก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo มีดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyMo จาก Google Play Store หรือ App Store
 2. สมัครใช้งาน MyMo โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีธนาคาร
 3. กดเลือกเมนู “สินเชื่อ”
 4. เลือกสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo
 5. กรอกข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
 6. รอผลการอนุมัติ

หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินของผู้กู้ ภายใน 1 วันทำการ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน MyMo และสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินกู้

สำหรับเอกสารแสดงรายได้ สามารถเลือกได้ดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่า ค่าโฆษณา เป็นต้น

สำหรับเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินกู้ สามารถเลือกได้ดังนี้

 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่า ค่าโฆษณา เป็นต้น

หากผู้กู้ไม่มีเอกสารแสดงรายได้หรือเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินกู้ ธนาคารอาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกันได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts