How to เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์

How to เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ 01

1. ศึกษาข้อมูล

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท:

 • อ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างละเอียด ศึกษาข้อมูลในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” (About Us) “ทีม” (Team) “ผลิตภัณฑ์” (Products) “ข่าวสาร” (News) “กิจกรรม” (Events) ฯลฯ
 • อ่านรายงานประจำปี เอกสารนำเสนอต่อนักลงทุน บทความ ข่าว ฯลฯ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของบริษัท
 • ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ของบริษัทผ่านโซเชียลมีเดีย

ตัวอย่าง:

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท “A” พบว่าบริษัท “A” เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อตั้งมาแล้ว 10 ปี มีพนักงานประมาณ 500 คน มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการธุรกิจ
 • วิเคราะห์คู่แข่งของบริษัท “A” พบว่าบริษัท “B” เป็นคู่แข่งหลัก มีจุดแข็งคือ มีฐานลูกค้าใหญ่ มีจุดอ่อนคือ เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
 • ติดตามข่าวสารของบริษัท “A” ผ่าน Facebook พบว่าบริษัท “A” กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน:

 • อ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานอย่างละเอียด วิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ฯลฯ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายงานงาน วิเคราะห์เส้นทางการเติบโต โอกาสความก้าวหน้า
 • พิจารณาเงินเดือน สวัสดิการ 福利待遇 ฯลฯ

ตัวอย่าง:

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง “นักพัฒนาซอฟต์แวร์” พบว่าหน้าที่ความรับผิดชอบหลักคือ เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม
 • วิเคราะห์สายงานงาน “นักพัฒนาซอฟต์แวร์” พบว่าสามารถเติบโตไปเป็น “หัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์” “สถาปนิกซอฟต์แวร์” “ผู้จัดการฝ่ายไอที”
 • พิจารณาเงินเดือน สวัสดิการ 福利待遇 ของตำแหน่ง “นักพัฒนาซอฟต์แวร์”

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์:

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ ตำแหน่งงาน ผลงาน ประสบการณ์ ฯลฯ
 • วิเคราะห์สไตล์การสัมภาษณ์ คำถามที่ชอบถาม
 • เตรียมคำตอบให้เหมาะสมกับผู้สัมภาษณ์

ตัวอย่าง:

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ “คุณ B” พบว่าเป็น “ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์” มีประสบการณ์ทำงาน 15 ปี
 • วิเคราะห์สไตล์การสัมภาษณ์ของ “คุณ B” พบว่าชอบถามคำถามเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโปรแกรม
 • เตรียมคำตอบเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโปรแกรม เตรียมตัวอย่างผลงาน

2. เตรียมเอกสาร

 • เรซูเม่ (Resume): อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เน้นทักษะ ประสบการณ์ ผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • จดหมายสมัครงาน (Cover Letter): อธิบายความสนใจ แรงจูงใจ ความเหมาะสม
 • ผลงานที่ผ่านมา (Portfolio): เตรียมผลงานที่แสดงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
 • ใบสมัครงาน: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ใบรับรอง: เตรียมใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • เอกสารอื่นๆ: เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ใบลาออก ใบเปลี่ยนชื่อ

3. ฝึกซ้อม

 • ฝึกซ้อมตอบคำถามสัมภาษณ์: เตรียมคำถามที่มักถูกถาม ฝึกตอบคำถามอย่างมั่นใจ ชัดเจน รัดกุม
 • ฝึกซ้อมการนำเสนอ: เตรียมเนื้อหา ฝึกพูด ฝึกใช้ภาษากาย ฝึกควบคุมเวลา
 • ฝึกซ้อมการเดินทาง: วางแผนการเดินทาง เผื่อเวลา ฝึกซ้อมการเดินทางไปยังสถานที่สัมภาษณ์

4. เตรียมตัวด้านบุคลิก

 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่งงาน วัฒนธรรมองค์กร
 • ดูแลบุคลิกให้ดูดี สะอาด 清爽
 • เตรียมรอยยิ้ม ท่าทาง กิริยามารยาท ให้เหมาะสม

5. เตรียมตัวด้านอารมณ์

How to เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ 02
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ทานอาหารเช้า
 • ผ่อนคลาย ลดความเครียด
 • คิดบวก มั่นใจในตัวเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • มาถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
 • ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือปรับเป็นโหมดปิดเสียง
 • แสดงกิริยามารยาทที่ดี พูดจาสุภาพ
 • จดบันทึกข้อมูลสำคัญ
 • ถามคำถามเกี่ยวกับบริษัท ตำแหน่งงาน
 • ขอบคุณผู้สัมภาษณ์

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์

 • แนะนำตัวเองหน่อย
 • อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ
 • ทำไมถึงสนใจสมัครงานกับบริษัทของเรา
 • อะไรคือความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับเงินเดือน
 • คุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งงาน

ตัวอย่างคำตอบสัมภาษณ์

 • แนะนำตัวเอง: ชื่อ นามสกุล การศึกษา ประสบการณ์ ผลงาน
 • จุดแข็งและจุดอ่อน: วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง ยกตัวอย่างประกอบ
 • สนใจสมัครงานกับบริษัท: อธิบายความสนใจ แรงจูงใจ ความเหมาะสม
 • ความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเดือน: ระบุเงินเดือนที่ต้องการ อธิบายเหตุผล
 • คำถามเกี่ยวกับบริษัท: ถามคำถามเกี่ยวกับบริษัท ตำแหน่งงาน

แหล่งข้อมูล

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์ของคุณ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts