5 อันดับ โรงเรียนในไทย ที่มีค่าเทอมเยอะที่สุด

โรงเรียนเหล่านี้ล้วนเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ เช่น หลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรอเมริกา หลักสูตรแคนาดา เป็นต้น

ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาตินั้น มักสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดการศึกษา เช่น ค่าจ้างครูต่างชาติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติยังมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในอนาคต

Verso International School

5 อันดับ โรงเรียนในไทยที่ค่าเทอมแพงที่สุด 01

Verso International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักสูตรอังกฤษ ร่วมกับหลักสูตรไทย โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม

ค่าเทอมของ Verso International School นั้น ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยค่าเทอมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ที่ 900,000 บาทต่อปี

International School Bangkok (ISB)

5 อันดับ โรงเรียนในไทยที่ค่าเทอมแพงที่สุด 02

International School Bangkok (ISB) เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2498 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักสูตรอเมริกัน โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม

ค่าเทอมของ ISB นั้น ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยค่าเทอมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ที่ 850,000 บาทต่อปี

King’s College International School

5 อันดับ โรงเรียนในไทยที่ค่าเทอมแพงที่สุด 03

King’s College International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงจากสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักสูตรอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม

ค่าเทอมของ King’s College International School นั้น ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยค่าเทอมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ที่ 735,000 บาทต่อปี

Harrow International School Bangkok

5 อันดับ โรงเรียนในไทยที่ค่าเทอมแพงที่สุด 04

Harrow International School Bangkok เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงจากสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักสูตรอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม

ค่าเทอมของ Harrow International School Bangkok นั้น ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยค่าเทอมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ที่ 729,000 บาทต่อปี

Brighton College International School Bangkok

5 อันดับ โรงเรียนในไทยที่ค่าเทอมแพงที่สุด 05

Brighton College International School Bangkok เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงจากสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักสูตรอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม

ค่าเทอมของ Brighton College International School Bangkok นั้น ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยค่าเทอมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ที่ 721,400 บาทต่อปี

นอกจากค่าเทอมแล้ว โรงเรียนนานาชาติเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมกิจกรรม ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ปกครองควรศึกษาค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงเรียนนานาชาติอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts