ไม่ได้ทำงานประจำ แต่อยากมีประกันสังคม ต้องทำยังไง?

ไม่ได้ทำงานประจำ แต่อยากมีประกันสังคม 01

หากคุณไม่ได้ทำงานประจำ แต่อยากมีประกันสังคม คุณสามารถเลือกสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ มาตรา 40 เป็นมาตราที่เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซต์ คนขับรถแท็กซี่ เกษตรกร และอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมได้

คุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นข้าราชการหรืออาชีพที่ยกเว้นตามสิทธิประกันสังคม
 • ไม่เป็นบุคคลพิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย กรณีอุบัติเหตุ และกรณีทันตกรรม
 • ค่าชดเชยการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย
 • ค่าสงเคราะห์บุตร
 • เงินบำเหน็จชราภาพ

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีดังนี้

 1. เตรียมเอกสาร ได้แก่
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40)
 2. ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบิ๊กซี
 3. ชำระเงินสมทบครั้งแรก 100 บาท
 4. ชำระเงินสมทบครั้งต่อไปทุกเดือน

อัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือกคือ จ่าย 100 บาท 150 บาท และ 450 บาท ตามลำดับ เงินสมทบจะนำไปใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยการขาดรายได้ ค่าคลอดบุตร ค่าสงเคราะห์บุตร และเงินบำเหน็จชราภาพ

ช่องทางการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบได้หลายช่องทาง ได้แก่

 • ชำระเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบิ๊กซี
 • ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง และตู้ ATM

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สมมติว่า คุณมีอายุ 30 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน ในกรณีเจ็บป่วย คุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี และกรณีคลอดบุตร คุณจะได้รับค่าคลอดบุตรไม่เกิน 10,000 บาท

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา 40 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts