โรคมะเร็งสามารถคุ้มครองตามสิทธิ ม.33 ม.39 ได้ จริงหรือ?

โรคมะเร็งสามารถคุ้มครองตามสิทธิ ม.33 ม.39 ได้ จริงหรือ 02

การรักษาโรคมะเร็ง

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิด ที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) และมีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง และ/หรือเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา โดยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้

 • ค่ายารักษาโรคมะเร็ง
 • ค่าเคมีบำบัด
 • ค่ารังสีรักษา
 • ค่าผ่าตัด
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตน

การตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 สามารถตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ในสถานพยาบาลตามสิทธิที่ของผู้ประกันหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมที่ใดก็ได้ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

ตัวอย่างการตรวจสุขภาพประจำปี

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ข้อยกเว้น

สิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองโรคมะเร็งตามสิทธิ ม.33 ม.39 มีข้อยกเว้นบางประการ ดังนี้

 • โรคมะเร็งที่ตรวจพบก่อนการสมัครเป็นผู้ประกันตน
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนา
 • โรคมะเร็งที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคมะเร็ง 20 ชนิดที่คุ้มครองตามสิทธิประกันสังคม ได้แก่

 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งตับอ่อน
 • มะเร็งสมอง
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งต่อมไทรอยด์
 • มะเร็งต่อมหมวกไต
 • มะเร็งผิวหนัง
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งไขสันหลัง
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Hodgkin

ผู้ประกันตนควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองโรคมะเร็งตามสิทธิ ม.33 ม.39 เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts