“เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” วันนี้โค้งสุดท้าย รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขต

“เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” วันนี้โค้งสุดท้าย รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขต 02

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประกันสังคมจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

คณะกรรมการประกันสังคมมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นและนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีเงินทุนมากกว่า 2.3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ประกันตนในด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ การรักษาพยาบาล เงินชดเชยกรณีว่างงาน เงินสงเคราะห์กรณีชราภาพ เงินสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะได้มีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเองเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีความสำคัญต่อสวัสดิการสังคมของผู้ประกันตนกว่า 24 ล้านคน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ผู้ประกันตนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หรือเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 • ผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม- ส.ค. 2566)
 • ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)
 • นายจ้างต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม- ส.ค. 2566)
 • นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)

ขั้นตอนการเลือกตั้ง

 1. ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 3. ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งและเอกสารประกอบการเลือกตั้ง โดยสามารถเลือกตั้งได้ 2 ช่องทาง คือ

 • เลือกตั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งประจำจังหวัด

จำนวนผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

คณะกรรมการประกันสังคมประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน และฝ่ายผู้ประกันตน 7 คน โดยแต่ละฝ่ายมีผู้แทนจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก อย่างละ 2 คน

ผลการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะประกาศผลภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts