สอบ กพ. ปี 2567 เตรียมตัว สอบข้าราชกาล

เตรียมตัวสอบ กพ. ปี 2567 02


สอบ กพปี2567 สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2567 ดังนี้

 • รอบทั่วไป
  • รับสมัคร : 16-26 พฤศจิกายน 2566
  • สอบ : 27 มกราคม 2567
 • รอบพิเศษ
  • รับสมัคร : 2-12 เมษายน 2567
  • สอบ : 17 มิถุนายน 2567
  • รับสมัคร : 2-12 กันยายน 2567
  • สอบ : 17 พฤศจิกายน 2567

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครสอบ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

วิชาที่สอบ

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • กฎหมายทั่วไป

เกณฑ์การสอบ

ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบภาค ก. จะได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการสอบภาค ก. จะได้รับคะแนนรวมจากคะแนนสอบภาค ก. กับคะแนนสอบภาค ข. หรือภาค ค. ของส่วนราชการนั้นๆ โดยผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับเลือกเข้ารับราชการ

การเตรียมตัวสอบ

การเตรียมตัวสอบ ก.พ. นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ โดยผู้สมัครสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาที่สอบได้จากหนังสือตำราเรียน หนังสือเตรียมสอบ หรือเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ ผู้สมัครควรฝึกทำข้อสอบเก่าเป็นประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบจริง

คำแนะนำในการสอบ

ในวันสอบ ผู้สมัครควรเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่สอบให้เพียงพอ ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้สมัครควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสอบ และทานอาหารเช้าให้อิ่มท้อง เพื่อมีสมาธิในการสอบ

ขอให้ผู้สมัครทุกคนโชคดีในการสอบ ก.พ. ประจำปี 2567

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts