อาชีพไหนรุ่ง-ไม่รุ่ง ปี67 ยุคดิจิทัลเปลี่ยน “ทำอะไรดี”

อาชีพรุ่งปี 67

อาชีพไหนรุ่ง-ไม่รุ่ง ปี67 ยุคดิจิทัลเปลี่ยน ทำอะไรดี 02
  • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตสูงที่สุดในปี 67 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของโลก ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคสังคม เป็นต้น

ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่

* ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) : เป็นผู้พัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายสาขา เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์ การพัฒนาระบบอัตโนมัติ การพัฒนาระบบการวินิจฉัยโรค เป็นต้น
* ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน : เป็นผู้พัฒนาและประยุกต์ใช้บล็อกเชนในหลากหลายสาขา เช่น การพัฒนาระบบการเงินดิจิทัล การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล เป็นต้น
* ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ : เป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
* ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล : เป็นผู้วางแผนและดำเนินการด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล
* นักพัฒนาซอฟต์แวร์ : เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ ซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค เป็นต้น
* นักออกแบบกราฟิก : เป็นผู้ออกแบบกราฟิกต่างๆ เช่น โลโก้ เว็บไซต์ สื่อโฆษณา เป็นต้น
* นักออกแบบเว็บไซต์ : เป็นผู้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
* นักวิเคราะห์ข้อมูล : เป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
  • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตสูงเช่นกัน เนื่องจากประชากรทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้ความต้องการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่

* แพทย์ : เป็นผู้รักษาโรคและดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
* นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ : เป็นผู้วิจัยและพัฒนายาและเทคโนโลยีทางการแพทย์
* นักโภชนาการ : เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี
* นักกายภาพบำบัด : เป็นผู้ฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
* นักจิตวิทยา : เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ
* นักสังคมสงเคราะห์ : เป็นผู้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางสังคม
  • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์
อาชีพไหนรุ่ง-ไม่รุ่ง ปี67 ยุคดิจิทัลเปลี่ยน ทำอะไรดี 01

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เป็นอาชีพที่ตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ดี

ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ ได้แก่

* ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว : เป็นผู้วางแผนและดำเนินการด้านการท่องเที่ยว
* ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม : เป็นผู้ให้คำแนะนำและบริการด้านความงาม
* ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยง : เป็นผู้ดูแลและให้บริการด้านสัตว์เลี้ยง
* ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายและโภชนาการ : เป็นผู้ให้คำแนะนำและบริการด้านการออกกำลังกายและโภชนาการ

อาชีพไม่รุ่งปี 67

  • งานฝีมือ

งานฝีมือเป็นงานที่ใช้ทักษะและฝีมือเป็นหลัก เช่น ช่างฝีมือ นักประดิษฐ์ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย เป็นต้น ในปัจจุบันงานฝีมือเริ่มถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดผมอัตโนมัติ เป็นต้น

  • งานบริการแบบดั้งเดิม

งานบริการแบบดั้งเดิมเป็นงานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานเสิร์ฟ พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ในปัจจุบันงานบริการแบบดั้งเดิมเริ่มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น ระบบออโตเมชัน ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นต้น

  • งานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก

งานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น แรงงานก่อสร้าง แรงงานโรงงาน แรงงานภาคเกษตร เป็นต้น ในปัจจุบันงานที่ใช้แรงงานเป็นหลักเริ่มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์อัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น

ยุคดิจิทัลเปลี่ยน ทำอะไรดี

ยุคดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบการทำงานและการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปด้วย ผู้ที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

หากต้องการประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล สามารถทำได้ดังนี้

  • พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล ทักษะด้านดิจิทัลที่ควรพัฒนา ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านซอฟต์แวร์ ทักษะด้านการออกแบบกราฟิก ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น

  • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

โลกแห่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีความรู้และทักษะที่ล้าสมัยจะไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นจึงควรหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกยุค การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

  • สร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์

ในโลกแห่งธุรกิจ เครือข่ายและความสัมพันธ์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจะช่วยให้มีโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาได้

  • เลือกอาชีพที่รุ่งในยุคดิจิทัล

การเลือกอาชีพที่รุ่งในยุคดิจิทัลจะช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น อาชีพที่รุ่งในยุค

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts