อยู่ต่างจังหวัด ใช้สิทธิ์การรักษารพ.รัฐยังไง?

อยู่ต่างจังหวัด ใช้สิทธิ์การรักษารพ.รัฐยังไง 02

การอยู่ต่างจังหวัดและการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลของรัฐนั้นสามารถทำได้ ดังนี้

 1. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

ก่อนอื่นต้องตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลก่อนว่าเรามีสิทธิอะไรบ้าง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือติดต่อสอบถามที่ 1330

 1. ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ

หากมีสิทธิการรักษาพยาบาลแบบบัตรทอง (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จะต้องลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่

 1. เข้ารับบริการ

เมื่อลงทะเบียนหน่วยบริการประจำแล้ว ก็สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยแสดงบัตรประชาชนและบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล

 1. เบิกค่ารักษาพยาบาล

หากเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการนอกเขตพื้นที่ที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ จะต้องดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายใน 30 วัน โดยสามารถเบิกได้ที่หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

 1. กรณีฉุกเฉิน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ทันทีโดยไม่จำกัดพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลของรัฐ ดังนี้

 • สิทธิการรักษาพยาบาลแบบบัตรทอง

สิทธิการรักษาพยาบาลแบบบัตรทอง หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับประชาชนทุกคน โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น บริการทันตกรรม บริการสุขภาพจิต บริการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต้น

 • ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ

การลงทะเบียนหน่วยบริการประจำมีประโยชน์ดังนี้

* ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่สะดวกและรวดเร็ว
* ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยแสดงบัตรประชาชนและบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล

 • กรณีฉุกเฉิน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ทันทีโดยไม่จำกัดพื้นที่ โดยหากเข้ารับบริการที่หน่วยบริการนอกเขตพื้นที่ที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ จะต้องดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลของรัฐแบบละเอียด

 1. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือติดต่อสอบถามที่ 1330

 1. ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ

หากมีสิทธิการรักษาพยาบาลแบบบัตรทอง (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จะต้องลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่

เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ

* บัตรประชาชน
* ทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ

 1. แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำกับเจ้าหน้าที่
 2. ยื่นเอกสารที่ต้องเตรียม
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการลงทะเบียน
 4. เข้ารับบริการ

เมื่อลงทะเบียนหน่วยบริการประจำแล้ว ก็สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยแสดงบัตรประชาชนและบัตรสิทธิการรักษาพยาบาล

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล

* บัตรประชาชน
* บัตรสิทธิการรักษาพยาบาล
 1. เบิกค่ารักษาพยาบาล

หากเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการนอกเขตพื้นที่ที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ จะต้องดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายใน 30 วัน โดยสามารถเบิกได้ที่หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

* ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
* บัตรประชาชน
* บัตรสิทธิการรักษาพยาบาล
 1. กรณีฉุกเฉิน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ทันทีโดยไม่จำกัดพื้นที่ โดยหากเข้ารับบริการที่หน่วยบริการนอกเขตพื้นที่ที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ จะต้องดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายใน 30 วัน

เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณีฉุกเฉิน

* บัตรประชาชน
* บัตรสิทธิการรักษาพยาบาล
* ใบรับรองแพทย์

ข้อควรระวัง

 • ควรแสดงบัตรประชาชนและบัตรสิทธิการรักษาพยาบาลทุกครั้งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาล
 • กรณีฉุกเฉิน ให้รีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
 • หากเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการนอกเขตพื้นที่ที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ จะต้องดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายใน 30 วัน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts