หุ้นSET คืออะไร?

หุ้นSET คืออะไร 01

ประเภทของหุ้นSET

หุ้นSET แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ

 • หุ้น SET50 คือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 50 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้น SET50 จะถูกนำมาคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดทิศทางตลาดหุ้นไทย
 • หุ้น SET100 คือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 100 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้น SET100 จะถูกนำมาคำนวณดัชนี SET100 ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดทิศทางตลาดหุ้นไทยอีกดัชนีหนึ่ง

นอกจากนี้ หุ้นSET ยังสามารถแบ่งออกตามประเภทอุตสาหกรรมได้อีกด้วย เช่น หุ้นกลุ่มธนาคาร หุ้นกลุ่มพลังงาน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น

วิธีการลงทุนในหุ้นSET

นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นSET ผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยขั้นตอนการซื้อขายหุ้นSET ทำได้ดังนี้

 1. เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์
 2. โอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหุ้น
 3. เลือกซื้อหรือขายหุ้นที่ต้องการ
 4. รอดำเนินการซื้อขาย

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทุนในหุ้นSET

นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ต้องการลงทุนให้รอบคอบ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่

 • ราคาหุ้น คือ ราคาซื้อขายหุ้น ณ เวลานั้น
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) คือ มูลค่าตลาดของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
 • ผลประกอบการของบริษัท คือ ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 • แนวโน้มของธุรกิจ คือ แนวโน้มของธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นSET

การลงทุนในหุ้นSET ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่

 • ความเสี่ยงด้านราคา ราคาหุ้นอาจผันผวนขึ้นลงได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หุ้นบางตัวอาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทำให้ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้นได้เมื่อต้องการ
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทจดทะเบียนอาจประสบปัญหาด้านการเงิน ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นลดลงได้

แนวทางการลงทุนในหุ้นSET

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • เป้าหมายการลงทุน คือ นักลงทุนต้องการผลตอบแทนแบบใด ต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว
 • ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด
 • ความรู้และประสบการณ์ นักลงทุนมีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนมากน้อยเพียงใด

สรุป

หุ้นSET เป็นเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย การลงทุนในหุ้นSET มีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts