หุ้น SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

หุ้น SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 01

หุ้น SAV หรือ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.94% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

SAV เป็นบริษัท Holding company ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งในประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว

CATS ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาให้เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2595 โดยสัมปทานดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ชัดเจนและแน่นอน ส่งผลให้ SAV มีรายได้และกำไรที่มั่นคง

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของ SAV ได้แก่

 • การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจกัมพูชา การเปิดเส้นทางบินใหม่ และการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ
 • อัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Aeronautical Service Charge: ASC) ซึ่งคิดเป็น 70% ของรายได้รวมของบริษัท
 • ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดย CATS ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ

SAV กำหนดราคา IPO ที่หุ้นละ 19.00 บาท คิดเป็น P/E ratio ประมาณ 46.66 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ratio ของหุ้นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันในต่างประเทศ

หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO SAV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 640 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 640 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 806 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 806 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

SAV คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ใน 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่

 • ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 • ลงทุนในโครงการขยายธุรกิจ
 • ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

โดยสรุปแล้ว SAV เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาว และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น SAV

 • หมวดธุรกิจ: ขนส่งและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรม: ธุรกิจการบิน
 • ลักษณะธุรกิจ: ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: 3,154 ล้านบาท
 • รายได้รวมปี 2565: 1,020 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิปี 2565: 267 ล้านบาท
 • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E): 0.73 เท่า
 • อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS): 0.42 บาท
 • อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio): 46.66 เท่า
 • วันที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์: 20 กันยายน 2566

Disclaimer: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการสรุปข้อมูลพื้นฐานของหุ้น SAV เท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts