หุ้นปันผลดีในเดือนตุลาคม 2566

หุ้นปันผลดีในเดือนตุลาคม 2566 01

หุ้นปันผลสูง

 • TPCH เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ จ่ายปันผลในอัตรา 5.63% ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ ใน SET โดย TPCH มีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และราคาเชื้อเพลิงชีวมวลที่ปรับตัวสูงขึ้น
 • BCPG เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จ่ายปันผลในอัตรา 1.38% โดย BCPG มีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 • ORI เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ่ายปันผลในอัตรา 2.00% โดย ORI มีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จากยอดขายโครงการที่เพิ่มขึ้น และราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น
 • LH เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ่ายปันผลในอัตรา 1.58% โดย LH มีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จากยอดขายโครงการที่เพิ่มขึ้น และราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น
 • SCG เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการด้านวัสดุก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ จ่ายปันผลในอัตรา 1.67% โดย SCG มีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้สินค้าและบริการของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

หุ้นปันผลสม่ำเสมอ

 • SCB เป็นธนาคารพาณิชย์ จ่ายปันผลในอัตรา 3.57% โดย SCB มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายปี
 • GULF เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค จ่ายปันผลในอัตรา 1.43% โดย GULF มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายปี
 • PTT เป็นบริษัทพลังงาน จ่ายปันผลในอัตรา 1.43% โดย PTT มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายปี
 • ADVANC เป็นบริษัทโทรคมนาคม จ่ายปันผลในอัตรา 4.21% โดย ADVANC มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายปี
 • BDMS เป็นโรงพยาบาลเอกชน จ่ายปันผลในอัตรา 2.00% โดย BDMS มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายปี

ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกซื้อหุ้นปันผล ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น แนวโน้มผลประกอบการของบริษัท สภาพคล่องของหุ้น และความเสี่ยงของการลงทุน เป็นต้น

สำหรับปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่

 • แนวโน้มผลประกอบการของบริษัท พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
 • สภาพคล่องของหุ้น พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาด และปริมาณการซื้อขายหุ้น
 • ความเสี่ยงของการลงทุน พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการเมือง

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นปันผล ควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts