สาเหตุและผลกระทบของวิกฤตค่าเงินในประเทศลาว

สาเหตุและผลกระทบของวิกฤตค่าเงินในประเทศลาว 01

สาเหตุ

  • ความผันผวนของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศลาวต้องนำเข้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เงินตราต่างประเทศจำนวนมาก

ประเทศลาวเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะน้ำมันดิบ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ส่งผลให้การขาดดุลการค้าของลาวขยายตัวเพิ่มขึ้น

  • การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

ประเทศลาวมีรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการน้อยกว่ารายจ่ายจากการนำเข้าสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง ภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดส่งผลให้ประเทศลาวต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ในปี 2565 ลาวมียอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึง 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของ GDP

  • ระดับหนี้สาธารณะที่สูง

ประเทศลาวมีระดับหนี้สาธารณะที่สูงถึง 70% ของ GDP ซึ่งคิดเป็นหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระดับสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับหนี้สาธารณะที่สูงส่งผลให้รัฐบาลลาวต้องชำระหนี้จำนวนมากในรูปเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2565 ลาวมียอดหนี้สาธารณะทั้งหมดสูงถึง 20.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระดับสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลกระทบ

  • ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น

ค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ในลาวปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อในลาวอยู่ที่ 12.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปี

  • เงินเฟ้อสูงขึ้น

เงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็น

  • ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลง

วิกฤตค่าเงินส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในลาวลดลง ส่งผลให้การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศชะลอตัวลง

มาตรการของรัฐบาลลาว

รัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าเงิน ดังนี้

  • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

รัฐบาลลาวได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในปี 2565 จาก 3.25% เป็น 2.75% เพื่อกระตุ้นการนำเข้าสินค้าและบริการ

  • เพิ่มปริมาณเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

รัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เช่น การระดมทุนจากต่างประเทศ และการขายพันธบัตรรัฐบาล

  • ดำเนินมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าและบริการ

รัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าและบริการ เช่น การกำหนดเพดานการนำเข้า และการเก็บภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลลาวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าเงินได้อย่างชัดเจน และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวในระยะยาว

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts