วิธีคิดเปอร์เซนต์

วิธีคิดเปอร์เซนต์ 01

วิธีคิดเปอร์เซนต์มี 2 แบบ คือ

  1. คิดเปอร์เซนต์ของตัวเลข

วิธีคิดเปอร์เซนต์ของตัวเลข คือ การหาค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากตัวเลขเดิมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

เปอร์เซนต์ = (ค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง / ตัวเลขเดิม) * 100

ตัวอย่างเช่น คะแนนสอบของนักเรียนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 70 เป็น 90 คะแนน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซนต์ = (90 - 70) / 70 * 100
เปอร์เซนต์ = 28.57%

หมายความว่า คะแนนสอบของนักเรียนคนนั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 28.57%

  1. คิดเปอร์เซนต์ของจำนวนทั้งหมด

วิธีคิดเปอร์เซนต์ของจำนวนทั้งหมด คือ การหาค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนทั้งหมดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังนี้

เปอร์เซนต์ = (ค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง / จำนวนทั้งหมด) * 100

ตัวอย่างเช่น มีนักเรียนทั้งหมด 100 คน สอบผ่าน 80 คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซนต์ = (80 / 100) * 100
เปอร์เซนต์ = 80%

หมายความว่า นักเรียนที่สอบผ่านคิดเป็น 80% ของนักเรียนทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังสามารถคิดเปอร์เซนต์โดยใช้เครื่องคิดเลขได้ โดยกดปุ่ม % ที่อยู่ถัดจากปุ่ม = ตัวอย่างเช่น ต้องการหาว่า 100 เพิ่มขึ้นจากเดิม 20 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ให้กดปุ่มดังนี้

100 + 20 =

จากนั้นกดปุ่ม % ที่อยู่ถัดจากปุ่ม = จะได้ผลลัพธ์เป็น 20%

ตัวอย่างการใช้เปอร์เซนต์ในชีวิตประจำวัน

  • ส่วนลดสินค้า
  • อัตราเงินเฟ้อ
  • อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • คะแนนสอบ
  • ผลการสำรวจ
  • ผลการเลือกตั้ง

หวังว่าคำตอบนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts