วันออกพรรษาดื่มเหล้าได้ไหม

หลักการทางศาสนา

วันออกพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำพรรษาอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน โดยได้ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ของสงฆ์ เช่น ศึกษาพระธรรมวินัย เจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น เมื่อถึงวันออกพรรษา พระภิกษุสงฆ์ก็จะออกเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและโปรดสัตว์โลก

สำหรับพุทธศาสนิกชนนั้น ในวันออกพรรษาถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองการออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนมักจะเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา งดเว้นการทำบาปทั้งปวง รวมถึงการดื่มสุรา ซึ่งเป็นการละเมิดศีลข้อที่ 5 ของพุทธศาสนา ซึ่งระบุว่า “สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี” หมายถึง เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย

กฎหมาย

วันออกพรรษาดื่มเหล้าได้ไหม 02

นอกจากหลักการทางศาสนาแล้ว การดื่มเหล้าในวันออกพรรษายังผิดกฎหมายอีกด้วย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งรวมถึงวันออกพรรษาด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่สามารถดื่มเหล้าได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ซื้อเหล้ามาดื่มก่อนวันออกพรรษาหรือซื้อเหล้าจากร้านค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยานนานาชาติ ก็สามารถดื่มได้ แต่ควรระมัดระวังในการดื่มไม่ให้เมาจนเกิดปัญหาต่างๆ

ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในวันออกพรรษา

นอกจากการงดเว้นการดื่มเหล้าแล้ว ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมอื่นๆ ดังนี้

  • งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  • งดเว้นการพูดคำหยาบ
  • งดเว้นการพูดโกหก
  • งดเว้นการลักขโมย
  • งดเว้นการประพฤติผิดในกาม

โดยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเหล่านี้ จะช่วยให้เรามีความสุขกายสุขใจ และดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศีลธรรม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts