วัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 1 ปี – 4 ปี)

วัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 1 ปี - 4 ปี) 01


วัคซีนเด็กสำหรับเด็กอายุ 1 ปี – 4 ปี ในประเทศไทย ประกอบด้วยวัคซีนพื้นฐาน 7 ชนิด ดังนี้

  • วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) เข็มที่ 2 และ 3
  • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) เข็มที่ 3 และ 4
  • วัคซีนโปลิโอ (IPV) เข็มที่ 4
  • วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) เข็มที่ 1
  • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) เข็มที่ 1
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1

รายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิดมีดังนี้

วัคซีนตับอักเสบบี (HBV)

เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคตับอักเสบบี ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่อาจนำไปสู่ภาวะตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรัง และมะเร็งตับ วัคซีนนี้ควรฉีดตั้งแต่แรกเกิด โดยฉีดเข็มที่ 1 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เข็มที่ 2 ฉีดเมื่ออายุ 1 เดือน และเข็มที่ 3 ฉีดเมื่ออายุ 6 เดือน

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP)

เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่อาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต วัคซีนนี้ควรฉีดตั้งแต่อายุ 2 เดือน โดยฉีดเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ห่างกัน 4 สัปดาห์

วัคซีนโปลิโอ (IPV)

เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคโปลิโอ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออัมพาตได้ วัคซีนนี้ควรฉีดตั้งแต่อายุ 2 เดือน โดยฉีดเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ห่างกัน 4 สัปดาห์

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR)

เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่อาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต วัคซีนนี้ควรฉีดเมื่ออายุ 1 ปี

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE)

เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ วัคซีนนี้ควรฉีดเมื่ออายุ 2 ปี 6 เดือน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่อาจทำให้มีอาการรุนแรงได้ วัคซีนนี้ควรฉีดปีละครั้ง โดยเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปสามารถฉีดได้

นอกจากวัคซีนพื้นฐาน 7 ชนิดนี้แล้ว เด็กอายุ 1 ปี – 4 ปี อาจจำเป็นต้องได้รับวัคซีนอื่นเพิ่มเติมตามความเสี่ยงและคำแนะนำของแพทย์ เช่น

  • วัคซีนป้องกันโรคหูแดง (Rubella)
  • วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Varicella)
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1)

ผู้ปกครองควรพาเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนดนัดหมาย เพื่อช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคติดต่ออันตราย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts