ภาวะหมดไฟหรือใจหมดรัก ? 4 คำถามสำหรับทบทวนตนเองเมื่อเกิดภาวะ Burnout

ภาวะหมดไฟหรือใจหมดรัก 4 คำถามสำหรับทบทวนตนเองเมื่อเกิดภาวะ Burnout 01


ภาวะหมดไฟหรือใจหมดรัก เป็นภาวะที่มักเกิดขึ้นกับคนทำงาน มีลักษณะอาการคล้ายคลึงกัน แต่มีสาเหตุและวิธีรับมือที่แตกต่างกัน

ภาวะหมดไฟ (Burnout syndrome) เป็นภาวะที่เกิดจากการทำงานหนักมากเกินไป ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดความเครียดสะสม ส่งผลให้เกิดอาการทางร่างกาย อารมณ์ และความคิด เช่น เหนื่อยล้า เบื่อหน่าย หงุดหงิด หมดไฟในการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ภาวะใจหมดรัก (Brownout syndrome) เป็นภาวะที่เกิดจากความรู้สึกไม่พอใจหรือผิดหวังกับองค์กรหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย หมดความกระตือรือร้น หมดความผูกพันกับองค์กร ไม่อยากทำงานต่อ

หากพบว่าตัวเองมีอาการของภาวะหมดไฟหรือใจหมดรัก ควรทบทวนตนเองด้วยคำถามต่อไปนี้

  1. งานที่ทำนั้นมีความท้าทายและสอดคล้องกับความถนัดของเราหรือไม่ ?

หากงานที่ทำนั้นมีความท้าทายและตรงกับสิ่งที่เราถนัด เราจะรู้สึกสนุกและกระตือรือร้นในการทำงาน ในทางกลับกัน หากงานที่ทำนั้นยากเกินไปหรือตรงข้ามกับสิ่งที่เราถนัด เราจะรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อหน่าย

  1. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีหรือไม่ ?

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน มีการแบ่งงานกันทำอย่างเหมาะสม มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีหัวหน้างานที่ดี เป็นต้น หากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดี เราจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายและไม่อยากทำงาน

  1. มีเป้าหมายในชีวิตการทำงานหรือไม่ ?

การมีเป้าหมายในชีวิตการทำงาน จะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำงาน หากไม่มีเป้าหมายในชีวิตการทำงาน เราจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายและหมดไฟในการทำงาน

  1. มีการจัดสรรเวลาส่วนตัวและเวลาทำงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ ?

การพักผ่อนและการทำงานอย่างสมดุล จะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและพร้อมในการทำงาน หากเราทำงานหนักเกินไปโดยไม่พักผ่อน เราจะรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดไฟในการทำงาน

หากพบว่าตัวเองมีอาการของภาวะหมดไฟหรือใจหมดรัก ควรหาวิธีรับมือที่เหมาะสม โดยอาจลองทำสิ่งต่อไปนี้

  • หาวิธีผ่อนคลายความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง อ่านหนังสือ ทำกิจกรรมที่ชอบ
  • ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น พูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อขอปรับงานให้เหมาะสมกับความสามารถ หาเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจและช่วยเหลือกัน
  • หาเป้าหมายในชีวิตการทำงาน
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน เช่น แบ่งเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวอย่างเหมาะสม ปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด

หากอาการของภาวะหมดไฟหรือใจหมดรักรุนแรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts