ฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล 10 นโยบายล่องหน-ไม่ตรงปก

ฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล 10 นโยบายล่องหน-ไม่ตรงปก 01

ข่าวการเมืองไทยวันนี้ 12 กันยายน 2566

ฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล 10 นโยบายล่องหน-ไม่ตรงปก

วันนี้ (12 ก.ย.) สภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยฝ่ายค้านเตรียมอภิปราย 10 นโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย

  1. นโยบายเศรษฐกิจ
  2. นโยบายการเกษตร
  3. นโยบายแรงงาน
  4. นโยบายการศึกษา
  5. นโยบายสาธารณสุข
  6. นโยบายสังคม
  7. นโยบายความมั่นคง
  8. นโยบายต่างประเทศ
  9. นโยบายการปฏิรูป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวตอนหนึ่งในการอภิปรายว่า นโยบายของรัฐบาล 10 นโยบายที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายนั้น ล้วนเป็นนโยบายสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่ามีบางนโยบายที่ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน หรือยังไม่มีความคืบหน้าตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

นายจุรินทร์ ยกตัวอย่างนโยบายเศรษฐกิจว่า รัฐบาลประกาศจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการช้อปดีมีคืน เป็นต้น แต่พบว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงโครงการ หรือโครงการไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน

นายจุรินทร์ กล่าวถึงนโยบายการเกษตรว่า รัฐบาลประกาศจะยกระดับภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน แต่พบว่าภาคเกษตรไทยยังคงเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า นโยบายแรงงานของรัฐบาลยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้แรงงานไทยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้ รัฐบาลยังล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

นายจุรินทร์ กล่าวถึงนโยบายการศึกษาว่า รัฐบาลประกาศจะยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่พบว่าโรงเรียนในชนบทยังคงขาดแคลนงบประมาณ ครูขาดแคลน และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ

นายจุรินทร์ กล่าวปิดท้ายว่า ฝ่ายค้านจะอภิปรายนโยบายของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา และขอให้รัฐบาลตอบคำถามด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อประชาชนsharemore_vert

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts