ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 รักษาฟรี โรคร้าย 20 ชนิด

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 รักษาฟรี โรคร้าย 20 ชนิด 01 (1)

ตามที่คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ให้ขยายสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลโรคมะเร็งแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เพิ่มเติมอีก 2 ชนิด ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL) และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่

ดังนั้น สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลโรคมะเร็งแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จึงครอบคลุมถึง 20 ชนิด ดังนี้

 • โรคมะเร็งเต้านม
 • โรคมะเร็งปากมดลูก
 • โรคมะเร็งรังไข่
 • โรคมะเร็งมดลูก
 • โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
 • โรคมะเร็งปอด
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ตรง
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร
 • โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL)
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่
 • โรคมะเร็งเด็ก

สำหรับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลโรคมะเร็งแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 นั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้สถานพยาบาลที่รับไว้รักษาต้องเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล เพื่อที่ผู้ประกันตนจะได้นำไปยื่นคำขอรับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ตนเองมีสิทธิ

โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลโรคมะเร็งตามสิทธิประโยชน์ที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษา ยกเว้นกรณีการรักษาโรคมะเร็ง 20 ชนิดที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) และมีความจำเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็ง และ/หรือเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลโรคมะเร็งของตนเองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ตนเองมีสิทธิ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts