ผลโหวตนายกฯ รอบ 3 ปี 2566 : “เศรษฐา” ฉลุยนั่งนายกฯ คนที่ 30

สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับรองร่าง พ.ร.บ.

สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับรองร่าง พ.ร.บ. งบฯ 66 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท

สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับรองร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.9% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.375 ล้านล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 810,000 ล้านบาท

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 10 แผนงาน 42 โครงการ ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการศึกษา สาธารณสุข คมนาคม การเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรม ความมั่นคง และอื่นๆ

รัฐบาลมุ่งเน้นการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ โดยตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโต 3.5% เงินเฟ้อไม่เกิน 2.5%

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะถูกส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ต่อไปนี้เป็นรายจ่ายของแผนงานและโครงการสำคัญในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • การศึกษา 1.1 ล้านล้านบาท
 • สาธารณสุข 5 แสนล้านบาท
 • คมนาคม 4 แสนล้านบาท
 • การเกษตร 3 แสนล้านบาท
 • พลังงาน 2 แสนล้านบาท
 • อุตสาหกรรม 1.5 แสนล้านบาท
 • สังคมและวัฒนธรรม 1 แสนล้านบาท
 • ความมั่นคง 5 แสนล้านบาท

รัฐบาลคาดว่าการใช้งบประมาณในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำได้

ประเด็นสำคัญที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในร่าง พ.ร.บ. งบฯ 66

สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบฯ 66 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีประเด็นสำคัญที่พิจารณา ดังนี้

 • วงเงินงบประมาณ

รัฐบาลเสนอวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ที่ 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.9% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.375 ล้านล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 810,000 ล้านบาท

ฝ่ายค้านเห็นว่าวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลเสนอมานั้นมากเกินไปและไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ฝ่ายค้านเสนอให้รัฐบาลลดวงเงินงบประมาณลงและนำเงินที่เหลือมาใช้ในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

ฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่สมดุล รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากเกินไป ในขณะที่โครงการขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อประชาชน เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป

รัฐบาลมีแผนที่จะใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

 • กระตุ้นเศรษฐกิจ 1.2 ล้านล้านบาท
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1.2 ล้านล้านบาท
 • ลดความเหลื่อมล้ำ 6 แสนล้านบาท

ฝ่ายค้านเห็นว่าแผนการใช้งบประมาณของรัฐบาลยังไม่ชัดเจน รัฐบาลควรมีแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับรองร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท โดยการลงมติครั้งนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ 264 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่เห็นชอบ 1 เสียง

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะถูกส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts