ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท 01


เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 54,000 ล้านบาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ จำนวน 5.4 ล้านราย ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ได้แก่

  • เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ทั่วประเทศ
  • ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67
  • มีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช่น ทะเบียนเกษตรกร เอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ดังนี้

วิธีตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์

  1. เข้าเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.comhttps://chongkho.inbaac.com
  2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. กดปุ่ม “ตรวจสอบ”

วิธีตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile
  2. เข้าแอปพลิเคชัน และเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน
  3. กดเลือกเมนู “เงินช่วยเหลือชาวนา”
  4. ตรวจสอบผลการโอนเงิน

หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

สำหรับเกษตรกรที่ตรวจสอบผลการโอนเงินแล้วพบว่าได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ เช่น ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าว ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ หรือนำไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นต้น

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts