5 อาชีพที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด

5 อาชีพที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด 02

5 อาชีพที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลทั่วไป โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น อาชีพ รายได้ ประวัติการชำระหนี้ สถานภาพทางการเงิน เป็นต้น โดยอาชีพที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้ง่ายที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

1.ข้าราชการ

ข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง เนื่องจากมีรายได้ประจำที่แน่นอนจากภาครัฐ อีกทั้งยังมีสวัสดิการต่างๆ รองรับสินเชื่อ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สวัสดิการเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของข้าราชการได้

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานรัฐวิสาหกิจก็ถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูงเช่นกัน เนื่องจากมีรายได้ประจำที่แน่นอนจากภาครัฐ อีกทั้งยังมีสวัสดิการต่างๆ รองรับเช่นเดียวกับข้าราชการ จึงมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำเช่นกัน

3. พนักงานบริษัทเอกชน

พนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้ประจำสูงและทำงานประจำมานาน มีประวัติการชำระหนี้ดี และไม่มีปัญหาทางการเงินอื่นๆ ธนาคารมักจะอนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มนี้ได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้

4. อาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำสูง

อาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำสูง เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เป็นต้น ธนาคารมักจะอนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มนี้ได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากมีรายได้ประจำที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้

5. ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีกิจการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน

ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีกิจการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีประวัติทางการเงินที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง ธนาคารมักจะอนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มนี้ได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากมีความมั่นคงทางธุรกิจและสามารถชำระหนี้ได้

นอกจากนี้ อาชีพที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้ง่าย มักจะเป็นอาชีพที่มีรายได้ประจำสูงและสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากธนาคารต้องการลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อที่ปล่อยออกไป โดยอาชีพที่มีรายได้ประจำสูง เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้สูง เป็นต้น ส่วนอาชีพที่มีรายได้ประจำที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น อาชีพอิสระที่มีรายได้จากการให้บริการหรือวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เป็นต้น และอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยที่มีกิจการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานและมีรายได้ที่มั่นคง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้บุคคลทั่วไปที่มีอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจาก 5 อาชีพข้างต้นได้เช่นกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น รายได้ ประวัติการชำระหนี้ สถานภาพทางการเงิน เป็นต้น เช่น หากบุคคลทั่วไปมีรายได้ประจำสูงและมีประวัติการชำระหนี้ดี ธนาคารอาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลทั่วไปที่มีอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้ง่ายได้เช่นกัน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts