ขึ้นเงินเดือนราชการ 1 มกราคม 2567

ขึ้นเงินเดือนราชการ 02


การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ โดยปรับขึ้นในอัตรา 10% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการ โดยครอบคลุมข้าราชการทุกระดับชั้นและทุกประเภท ยกเว้นข้าราชการบำนาญและบำเหน็จบำนาญ

รายละเอียดการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 10% เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้มีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาทต่อเดือน ข้าราชการที่บรรจุมาก่อนและยังไม่ถึงระดับชำนาญการ (C8) ที่ยังมีเงินเดือนไม่ถึง 18,000 บาทต่อเดือน จะมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปให้เท่ากับ 18,000 บาทต่อเดือน ส่วนข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 10%

ผลกระทบของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากข้าราชการเป็นอย่างดี โดยมองว่าเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจและค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ โดยอาจทำให้ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าและบริการในที่สุด

ข้อเสนอแนะ

เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลควรพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และควรพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานภาคเอกชนด้วย เพื่อรักษาระดับค่าจ้างแรงงานให้เท่าเทียมกัน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts