ซื้อบ้าน อยากมีบ้าน อยากไหม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ก่อนซื้อบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 02

ก่อนซื้อบ้านต้องเตรียมเอกสารสำคัญ 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารประกอบอาชีพ

 • กรณีพนักงานประจำ
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของธุรกิจ
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
  • หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองจากลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
ก่อนซื้อบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 03 (1)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 • แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 • รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เอกสารแสดงภาระหนี้สินอื่นๆ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น ดังนั้น ควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคารที่สนใจขอสินเชื่อก่อนยื่นเอกสาร

เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญในการประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้าน ดังนั้น ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อและได้รับเงื่อนไขที่ดี

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts