กู้เงินออมสิน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่อง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณสมบัติของผู้กู้ ได้แก่

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีรายได้จากอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว

วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • รูปถ่ายประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่อง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณสมบัติของผู้กู้ ได้แก่

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือมีรายได้จากธุรกิจส่วนตัว

วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน สมุดบัญชีเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนี้นอกระบบที่ต้องการแก้ไขหนี้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณสมบัติของผู้กู้ ได้แก่

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 • รูปถ่ายประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย
 • ใบลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1)

สินเชื่อเงินติดลบเมื่อไหร่ นึกถึงสินเชื่อเพื่อคุณ

สินเชื่อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมสินติดลบที่ต้องการนำเงินออกมาใช้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณสมบัติของผู้กู้ ได้แก่

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากออมสินติดลบ

วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมสินติดลบ

นอกจากนี้ การกู้เงินออมสินยังมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลสินเชื่อให้ละเอียด เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆ ของสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการชำระหนี้
 • คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ให้รอบคอบ เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • ชำระหนี้ตรงเวลาและครบถ้วน เพื่อรักษาประวัติการชำระหนี้ที่ดี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินออมสิน สามารถติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่สะดวก หรือสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารออมสินได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts