กระทรวงการคลัง เตรียมจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เริ่ม 1 มกราคม 2567

กระทรวงการคลัง เตรียมจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เริ่ม 1 มกราคม 2567 01
  • การแบ่งจ่ายเงินเดือน

เงินเดือนข้าราชการจะถูกแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ ดังนี้

* **งวดที่ 1** จ่ายในวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
* **งวดที่ 2** จ่ายในวันที่ 15 และ 30 ของเดือนถัดไป
  • จำนวนเงินเดือน

จำนวนเงินเดือนที่จ่ายในแต่ละรอบ จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินเดือนข้าราชการในเดือนนั้นๆ

  • วันที่มีผลบังคับใช้

การปรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

  • เหตุผลในการปรับจ่ายเงินเดือน

กระทรวงการคลังปรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ข้าราชการและครอบครัว โดยเฉพาะข้าราชการระดับผู้น้อย ให้มีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือน ซึ่งอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากต้องใช้จ่ายในหลายรายการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ การปรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการที่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนอีกด้วย

  • ผลกระทบต่อข้าราชการ

การปรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ คาดว่าจะส่งผลดีต่อข้าราชการและครอบครัว ดังนี้

* มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการใช้จ่ายในช่วงต้นเดือน
* ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบ
* มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การปรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ อาจมีผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของเดิม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts